Emilio Chapela: No Pain, No Brain
Do Not Erase. No Pain, No Brain., 2016. Whiteboard and resin. 49 x 72 x 3 in. (124.5 x 182.9 x 7.6 cm)